Aktualności


XV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)

zwołuje się na dzień 20 stycznia 2020 r. (tj. poniedziałek) na godz. 12:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze,
 8. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zarzecze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 11. Dyskusja, wolne wnioski,
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

LINK DO TRANSMISJI

Udostępnij: