Aktualności


XVI SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 20.02.2020 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019. 506) zwołuje się na dzień 27 lutego 2020 r. (tj. czwartek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XVI SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu spłaty kredytów długoterminowych oraz na wystawienie weksli w celu zabezpieczenia kredytów oraz założenie nowych oświadczeń o poddaniu się egzekucji,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze na 2020 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zarzecze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zarzecze na lata 2020 – 2030,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żurawiczki na lata 2020 – 2030,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XVII/125/2016 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy Zarzecze,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu,
 16. Dyskusja, wolne wnioski,
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

 

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

                                                                                                                                                         Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: