Aktualności


XVIII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 19.05.2020 r.

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

zwołuje się na dzień 26 maja 2020 r. (tj. wtorek) na godz. 13:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XVIII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze na 2020 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”,
 11. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2014 – 2020,
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020,
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019,
 14. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej,
 15. Dyskusja, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

  

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

Udostępnij: