Aktualności


XX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 30.07.2020 r.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje się na dzień 06 sierpnia 2020 r. (tj. czwartek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XX SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 276/2, 284/5, 284/7 i 286/4 w Zarzeczu,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/2019 Rady Gminy Zarzecze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 11. Dyskusja, wolne wnioski,
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: