Aktualności


XXII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 06.10.2020 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje się na dzień 13 października 2020 r. (tj. wtorek) na godz. 1300 w Zabytkowym Pałacu  w Zarzeczu

 

XXII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji projektu pt. „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze na 2020 rok,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Pawłosiów zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Pawłosiów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/116/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarzecze oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Zarzecze w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2018 Rady Gminy Zarzecze z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarzecze,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Zarzecze,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określania szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Zarzecze, zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania w tych sprawach,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zarzecze na rok szkolny 2020/2021,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu,
 20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020,
 21. Dyskusja, wolne wnioski,
 22. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: