Aktualności


XXIII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 18.11.2020 r.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje się na dzień     25 listopada 2020 r. (tj. środa) na godz. 1300 w sali nr 27 (górna sala) budynku Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

 

XXIII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/2020 z dnia 13 października 2020 r. Rady Gminy Zarzecze w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020  w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze na 2020 rok,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zarzecze a Gminą Leżajsk w przedmiocie powierzenia Gminie Leżajsk realizacji zadań własnych Gminy Zarzecze w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Zarzecze,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 13. Dyskusja, wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: