Aktualności


XXIV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 16.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje się na dzień 30 grudnia 2020 r. (tj. środa) na godz. 1100 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXIV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na 2021 rok,
 9. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2021 – 2026,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zarzecze na lata 2021 – 2030,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zarzecze,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zarzecze
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
 19. Dyskusja, wolne wnioski,
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: