Aktualności


XXIX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 11.06.2021 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje się na dzień 25 czerwca 2021 r. (tj. piątek) na godz. 1200 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXIX SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Zarzecze za rok 2020,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze wotum zaufania,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zarzecze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zarzecze za 2020 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury”,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021 – 2031,
 15. Dyskusja, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

                                                                                  Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: