Aktualności


XXV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 08.02.2021 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje się na dzień 15 lutego 2021 r. (tj. poniedziałek) na godz. 1200 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Kisielów, Siennów,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Zarzecze zadania własnego należącego do właściwości Powiatu Przeworskiego w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Kisielów i Siennów,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Zarzecze, a Powiatem Przeworskim w zakresie zadania inwestycyjnego, będącego zadaniem własnym Powiatu Przeworskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych” – budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Kisielów i Siennów,
 10. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Parkowa”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Zarzecze weksla In blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „Parkowa” w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej „Parkowa” z siedzibą w Zarzeczu, ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5, 37 – 205 Zarzecze,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021 – 2031,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządcą jest Gmina Zarzecze, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres do 30 kwietnia 2026 r. w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych w budynku ośrodka zdrowia w Zarzeczu,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchylenia uchwały – oświadczenia w sprawie powstrzymania ideologii gender i „LGBT” przyjętej 25 lipca 2019 przez Radę Gminy Zarzecze,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zarzecze na 2021 rok,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Zarzecze na 2021 rok,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny Rady Gminy Zarzecze na 2021 rok,
 23. Dyskusja, wolne wnioski,
 24. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: