Aktualności


XXVI SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 18.03.2021 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje się na dzień 24 marca 2021 r. (tj. środa) na godz. 1300 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXVI SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021 – 2031,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarzecze na 2021 rok”,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce!”,
 11. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020,
 12. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2014 – 2020,
 13. Dyskusja, wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: