Aktualności


XXVII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

      Zarzecze, dnia 22.04.2021 r.

 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje się na dzień 28 kwietnia 2021 r. (tj. środa) na godz. 1300 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXVII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021 – 2031,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Zalesie do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zalesie,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu wniesienia II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej za rok 2021,
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/273/2018 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Zarzeczu,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie”,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zarzecze,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zarzecze,
 18. Dyskusja, wolne wnioski,
 19. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

      Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: