Aktualności


XXVIII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 14.05.2021 r.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje się na dzień 20 maja 2021 r. (tj. czwartek) na godz. 1300 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXVIII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021 – 2031,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  w Maćkówce,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Zarzeczu,
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za rok 2020,
 14. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej,
 15. Dyskusja, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

      Małgorzata Byrwa

Udostępnij: