Aktualności


XXXIII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

UG.0002.XXXIII.2021

Zarzecze, dnia 26.11.2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 30 listopada 2021r. (tj. wtorek) na godz. 1700 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXXIII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zarzecze,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2018 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku w Zarzeczu i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/122/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarzecze”,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Pełnatyczach,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 736 w Pełnatyczach,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 500/2 w Zarzeczu,
 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Łapajówce,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Zarzecze na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym konsultacji,
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021,
 19. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach z kontroli,
 20. Dyskusja, wolne wnioski,
 21. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Udostępnij: