Aktualności


XXXIV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 15 grudnia  2021r. (tj. środa) na godz. 16.00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXXIV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

1.      Otwarcie,

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad,

3.      Przyjęcie porządku obrad,

4.      Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,

5.      Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych,

6.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,

7.     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Zarzeczu,

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zarzecze z perspektywą do 2025 r.”,

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Zarzecze oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zarzecze,

13.  Dyskusja, wolne wnioski,

14.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Udostępnij: