Aktualności


XXXIX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

UG.0002.XXXIX.2022

Zarzecze, dnia 28.04.2022r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 5 maja 2022r. (tj. czwartek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

XXXIX SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032,
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej,
 10. Dyskusja, wolne wnioski,
 11. Zamknięcie obrad Sesji.
Udostępnij: