Aktualności


XXXV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

 

Zarzecze, dnia 22.12.2021 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 29 grudnia 2021r. (tj. środa) na godz. 1200 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXXV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na 2022 rok,
 9. Podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 11. Dyskusja, wolne wnioski,
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

                                                                      Małgorzata Byrwa

Udostępnij: