Aktualności


XXXVI SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

UG.0002.XXXVI.2022

Zarzecze, dnia 26.01.2022 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 2 lutego 2022 r. (tj. środa) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXXVI SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zarzeczu poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXIV/281/2018 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku w Zarzeczu i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu strategicznego pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zarzecze na lata 2021 – 2036, z perspektywą do roku 2040”,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego w Zarzeczu,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Zarzecze na 2022 rok,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zarzecze na 2022 rok,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny Rady Gminy Zarzecze na 2022 rok,
 17. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny Rady Gminy   Zarzecze na 2021 rok.
 18. Dyskusja, wolne wnioski,
 19. Zamknięcie obrad Sesji.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: