Aktualności


XXXVII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

UG.0002.XXXVII.2022

Zarzecze, dnia 21.03.2022 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 28 marca 2022 r.

(tj. poniedziałek) na godz. 1200 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXXVII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalnia ścieków w Zarzeczu oraz budowa kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj”,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zarzeczu poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu,
 12. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarzecze na rok 2022 rok”,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządcą jest Gmina Zarzecze, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zarzecze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wypożyczalnia –Jesteśmy dla Was” złożonego w ramach konkursu RPPK.08.03.00.01-18-060/2RPOWP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022r. w sprawie realizacji projektu pt. „Wypożyczalnia –Jesteśmy dla Was” złożonego w ramach konkursu RPPK.08.03.00.01-18-060/2RPOWP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2022r.”,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością,
 21. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zarzecze na lata 2021-2023,
 22. Sprawozdani za rok 2021 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie da Gmin Zarzecze na lata 2021-2026,
 23. Dyskusja, wolne wnioski,
 24. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ZARZECZE

Małgorzata Byrwa

 

Udostępnij: