Aktualności


XXXVIII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 14 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

 XXXVIII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/270/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 marca 2022r. zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” złożonego w ramach konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021,
 11. Dyskusja, wolne wnioski,
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

Udostępnij: