miejsce załatwienia sprawy – Urząd Gminy Zarzecze
– Ewidencja  Ludności  tel.: (16) 640-15-29,  e-mail: ug.zarzecze@post.pl
– godz. przyjęć: od 7.00 do 15.00 – od poniedziałku do piątku
wymagane dokumenty
  • podanie o uchylenie zapisu o wymeldowaniu zawierające wyjaśnienie bezprawności dokonanego wymeldowania;
  • kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości, (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki – jeżeli wnioskodawca takim dokumentem dysponuje, oryginał do wglądu;
  • kserokopie dokumentów mogących potwierdzić fakty opisane
    w podaniu, oryginały do wglądu.
opłaty Opłata w wysokości 10 zł płatna w kasie Urzędu Gminy Zarzecze
lub na rachunek organu podatkowego  BS Przeworsk o/Zarzecze

Nr 27 9106 0008 2002 0000 0794 0002

czas załatwienia sprawy Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
sposób załatwienia sprawy Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające (np. przesłuchanie stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu) mające na celu ustalenie, czy w dacie wymeldowania osoba faktycznie nie opuściła lokalu. Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.
tryb odwoławczy Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Zarzecze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
inne informacje —-
podstawa prawna Art. 15 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27  grudnia 2010 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności ewidencji wydanych i unieważnionych  dowodów osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 257, poz. 1743).
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.  Nr 225 poz. 1635).