W 1982 r. sporządzono raport o stanie gminy. Za mocne strony gminy uznano dobre gleby, wysoki poziom produkcji rolnej i zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi. Do słabych stron zaliczono między innymi rozdrobnienie gospodarstw, brak infrastruktury – tylko 10 % korzystało z wodociągów, zaś w pozostałych gospodarstwach dowożono wodę beczkowozami z potoków lub korzystano z własnych studni. Brak było sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, sieci gazowej.

Działalność Naczelnika a następnie Wójta Gminy oraz samorządu gminnego ukierunkowana była na aktywizowaniu mieszkańców gminy do podejmowania zadań związanych z ochroną naturalnego środowiska.
Podstawą działania było opracowanie długoletnich planów, które po przeprowadzeniu społecznych konsultacji konsekwentnie realizowano. Efektem tych działań było wybudowanie sieci wodociągowej (1985-1992), sieci kanalizacyjnej (1992-2000), oczyszczalni ścieków (1991), gazyfikacja (1983-1987) oraz telefonizacja gminy.

Sieć wodociągowa

Na obszarze Gminy Zarzecze wszystkie 9 miejscowości objęte są systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Gmina jest zasilana z ujęcia głębinowego wody pitnej zlokalizowanych w Zarzeczu.

Ujęcie wód głębinowych Zarzeczu zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Zarzecze, Kisielów, Rożniatów, Siennów, Łapajówka, Pełnatycze, Maćkówka, Żurawiczki, Zalesie.

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 77,8 km, przyłączonych jest do niej 1748 gospodarstw domowych.

Sieć kanalizacyjna

Na terenie Gminy Zarzecze funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków. Istniejąca oczyszczalnia ścieków została usytuowana nad rzeką Mleczką Zarzecką w rejonie południowo – wschodnim miejscowości Zarzecze.
Do oczyszczalni ścieki bytowe doprowadzane są siecią kanalizacyjną grawitacyjno – ciśnieniową z następujących miejscowości: Zarzecze, Kisielów, Pełnatycze, Łapajówka, Siennów, Rożniatów. Z pozostałych miejscowości gminy tj. Żurawiczki, Maćkówka, Zalesia ścieki odprowadzane są metodą grawitacyjno – ciśnieniową do oczyszczalni ścieków miasta Przeworsk przez graniczny licznik ścieków w Maćkówce.
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 87,8 km, do kanalizacji podłączonych jest 1440 budynków w tym 7 budynków wielorodzinnych. Ogólna liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni to: 6997 osób, jest to 95 % mieszkańców gminy.

Sieć drogowa

Układ komunikacji drogowej w Gminie Zarzecze przebiega drogami powiatowymi o łącznej długości 36 km.
Spośród 10 dróg powiatowych najważniejsze to: Przeworsk – Zarzecze (P1564R) o długości 6,2 km oraz Kańczuga – Jarosław (P1617R) o długości 7,4 km. Ponadto na terenie gminy przebiega sieć dróg gminnych o łącznej długości 18,18 km. Pozostały układ komunikacyjny stanowią drogi lokalne i dojazdowe o długości 16 km.

Gazownictwo

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Zarzecze są gazyfikowane gazem ziemnym z sieci krajowej.
Świadczeniem usług gazowniczych zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie – Zakład Gazowniczy w Jarosławiu.
Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 102 km, podłączonych jest do niej 1520 gospodarstw.

Elektroenergetyka

Dystrybucją energii elektrycznej i obsługą odbiorców zajmuje się na terenie Gminy Zarzecze Zakład Energetyczny w Jarosławiu, który wchodzi w skład PGE Dystrybucja S.A..
Gmina zasilana jest siecią elektroenergetyczną napowietrzną oraz podziemną.
Sieć elektroenergetyczna na terenie gminy ma długość 102 km. Korzysta z niej 2106 gospodarstw.