W 1982 r. sporządzono raport o stanie gminy. Za mocne strony gminy uznano dobre gleby, wysoki poziom produkcji rolnej i zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi. Do słabych stron zaliczono między innymi rozdrobnienie gospodarstw, brak infrastruktury – tylko 10 % korzystało z wodociągów, zaś w pozostałych gospodarstwach dowożono wodę beczkowozami z potoków lub korzystano z własnych studni. Brak było sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, sieci gazowej.

Działalność Naczelnika a następnie Wójta Gminy oraz samorządu gminnego ukierunkowana była na aktywizowaniu mieszkańców gminy do podejmowania zadań związanych z ochroną naturalnego środowiska.
Podstawą działania było opracowanie długoletnich planów, które po przeprowadzeniu społecznych konsultacji konsekwentnie realizowano. Efektem tych działań było wybudowanie sieci wodociągowej (1985-1992), sieci kanalizacyjnej (1992-2000), oczyszczalni ścieków (1991), gazyfikacja (1983-1987) oraz telefonizacja gminy.

Sieć wodociągowa

Świadczeniem usług komunalnych zajmuje się Zakład Komunalny Gminy Zarzecze.
Na obszarze Gminy Zarzecze wszystkie 9 miejscowości objęte są systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Gmina jest zasilana z trzech ujęć głębinowych wody pitnej zlokalizowanych w Zarzeczu, Zalesiu i Urzejowicach gm. Przeworsk.

Ujęcie wód głębinowych Zarzeczu zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Zarzecze, Kisielów, Rożniatów, Siennów, Łapajówka, Pełnatycze, Maćkówka, Żurawiczki.
Ujęcie wód głębinowych w Zalesiu zaopatruje w wodę wieś Zalesie.
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 71,1 km, przyłączonych jest do niej 1479 gospodarstw domowych.

Sieć kanalizacyjna

Na terenie Gminy Zarzecze funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków.
Istniejąca oczyszczalnia ścieków została usytuowana nad rzeką Mleczką Zarzecką w rejonie południowo – wschodnim miejscowości Zarzecze.
Do oczyszczalni ścieki bytowe doprowadzane są siecią kanalizacyjną grawitacyjno – ciśnieniową z następujących miejscowości: Zarzecze, Kisielów, Pełnatycze, Łapajówka, Siennów, Rożniatów. Z pozostałych miejscowości gminy tj. Żurawiczki, Maćkówka, Zalesia ścieki odprowadzane są metodą grawitacyjno – ciśnieniową do oczyszczalni ścieków miasta Przeworsk przez graniczny licznik ścieków w Maćkówce.
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 50,6 km, do kanalizacji podłączonych jest 703 budynki w tym 7 budynków wielorodzinnych. Ogólna liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni to: 3520 osób, jest to 74 % mieszkańców gminy.

Sieć drogowa

Droga w MaćkówceUkład komunikacji drogowej w Gminie Zarzecze przebiega drogami powiatowymi o łącznej długości 36 km.
Spośród 10 dróg powiatowych najważniejsze to: Przeworsk – Zarzecze (P1564R) o długości 6,2 km oraz Kańczuga – Jarosław (P1617R) o długości 7,4 km. Ponadto na terenie gminy przebiega sieć dróg gminnych o łącznej długości 18,18 km. Pozostały układ komunikacyjny stanowią drogi lokalne i dojazdowe o długości 16 km.

Gazownictwo

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Zarzecze są gazyfikowane gazem ziemnym z sieci krajowej. Świadczeniem usług gazowniczych zajmuje się Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie – Zakład Gazowniczy w Jarosławiu. Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 102 km, podłączonych jest do niej 1520 gospodarstw.

Elektroenergetyka

Dystrybucją energii elektrycznej i obsługą odbiorców zajmuje się na terenie Gminy Zarzecze Rejon Energetyczny w Przeworsku, który wchodzi w skład Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A z siedzibą w Zamościu. Gmina zasilana jest siecią elektroenergetyczną napowietrzną oraz podziemną.
Sieć elektroenergetyczna na terenie gminy ma długość 102 km.Korzysta z niej 2106 gospodarstw.