Wójt Gminy

 Wójt kieruje bieżącymi sprawami urzędu oraz reprezentuje gminę na zewnątrz.

 1. Wójt jest kierownikiem urzędu i wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 2. Wójt kieruje urzędem osobiście przy pomocy zastępcy, sekretarza i skarbnika. Uprawnienia kierownicze w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy Wójt wykonuje za pośrednictwem kierowników tychże jednostek.
 3. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu zastępcy Wójta, sekretarzowi lub skarbnikowi.
 4. Wójt sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy Zarzecze.
 5. Oprócz ww. spraw, do kompetencji Wójta należy:
 • podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • wykonywanie uchwał rady gminy,
 • przedkładanie na sesję rady gminy sprawozdań z wykonania lub stopnia realizacji uchwał,
 • odpowiadanie za wykorzystanie mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji radzie,
 • wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 • podejmowanie i inspirowanie działań w sprawach publicznych o zasięgu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów,
 • powoływanie specjalnych komisji do wykonania określonych zadań, będących
  w kompetencji urzędu lub zleconych urzędowi,
 • podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej,
 • reprezentowanie gminy i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
  a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 • ustalanie w drodze zarządzenia godzin pracy dla urzędu,
 • zatwierdzenie zakresów czynności dla pracowników urzędu.
 • gospodarowanie funduszami gminy,
 • analiza oświadczeń majątkowych,
 • wydawanie postanowień o przeprowadzeniu kontroli i zatwierdzanie wniosków pokontrolnych,
 • rozpatrywanie wniosków posłów i senatorów oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców gminy, dotyczących funkcjonowania urzędu. jednostek organizacyjnych gminy i ich pracowników,
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 • wykonywanie obowiązków szefa obrony cywilnej oraz zadań z zakresu obronności.
 • wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Zastępca Wójta Gminy

Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta w szczególności należy:

 1. Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta.
 2. Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta w szczególności należy:
 • zastępstwo Wójta Gminy w zakresie wszystkich spraw podczas jego nieobecności, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy.
 • nadzór na zarządzaniem kryzysowym, ochroną przeciwpowodziową.

 

Sekretarz Gminy

Do zadań i kompetencji Sekretarza w szczególności należy:

 • organizowanie i planowanie pracy urzędu, nadzór nad jego działalnością
  z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów i dyscyplinę pracy,
 • nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
 • przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,
 • zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opracowywanie projektów statutu gminy i jednostek pomocniczych oraz ich aktualizacja,
 • opracowywanie i aktualizacja regulaminów wewnętrznych,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym,
 • nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
 • organizacja współdziałania i udzielania pomocy jednostkom pomocniczym w realizacji ich ustawowych zadań,
 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 • przeprowadzanie oceny okresowej pracowników urzędu,
 • spisywanie testamentów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
 • opracowanie raportu o stanie gminy,
 • zapewnienie przestrzegania w Urzędzie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą, współdziałanie w sprawach audytu wewnętrznego,
 • wdrażanie do wykonywania uchwał rady, wniosków i interpelacji radnych oraz zarządzeń wójta,
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
 • Prowadzenie działalności kontrolnej wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Prowadzenie rejestrów:
  1. skarg i wniosków,
  2. kontroli zewnętrznych,
  3. instytucji kultury,
 • organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym,
 • koordynacja i rozpatrywanie skarg i wniosków wg właściwości i dyspozycji wójta,
 • nadzór nad udzielaniem informacji publicznej.

W przypadku równoczesnej nieobecności wójta i zastępcy wójta, obowiązki i kompetencje wójta przejmuje sekretarz.

 

 Skarbnik Gminy

 Do zadań Skarbnika w szczególności należy:

 • opracowywanie projektu budżetu gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał na sesję i zarządzeń Wójta dotyczących zmian budżetu,
 • kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 • nadzór nad prowadzeniem rozliczeń związanych z podatkiem VAT
 • nadzór nad księgowością podatkową,
 • nadzór nad finansowaniem oświaty,
 • sprawozdawczość budżetowa i finansowa,
 • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy, zgłaszanie swoich propozycji radzie gminy,
 • kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Urzędem Marszałkowskim, bankiem wykonującym obsługę finansową gminy,
 • nadzór nad prowadzonymi inwestycjami pod względem finansowym,
 • opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

 

Radca prawny

 1. Zadania i obowiązki radcy prawnego wynikają z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.).
 2. Do zadań radcy prawnego należy zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa i obsługa prawna, w tym:
 • świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności: udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dla organów gminy, pracowników Urzędu Gminy Zarzecze oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
 • obsługa prawna sesji rady – uczestnictwo w sesjach rady oraz w razie potrzeby
  w komisjach stałych,
 • reprezentowanie gminy przed sądami oraz innymi organami orzekającymi
  i egzekucyjnymi w sprawach dotyczących gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Do zadań Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:

 • informowanie Wójta Gminy Zarzecze oraz pracowników Urzędu Gminy Zarzecze, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich, na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi;
 • prowadzenie działań zwiększających świadomość oraz szkolenie pracowników Urzędu Gminy Zarzecze uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzenie audytów sprawdzających stan przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
 • informowanie Wójta Gminy Zarzecze o zaleceniach co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
  związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami,
  o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Stanowisko do spraw kadr

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kadr w szczególności należy:

 • kompleksowe prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu,
 • przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy , urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badan lekarskich pracowników,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 • sporządzenia planów urlopów wypoczynkowych i nadzorowanie ich wykonania,
 • przygotowywanie zakresów czynności dla pracowników,
 • przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,
 • prowadzenie teczek osobowych osób zatrudnianych w ramach skierowań z Urzędu Pracy,
 • rozliczanie urlopów, zwolnień od pracy dla pracowników skierowanych przez Urząd Pracy, sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu zatrudnienia, kwartalne rozliczanie czasu pracy, prowadzenie list obecności, kart ewidencji czasu pracy i ewidencji,
 • zadania z zakresu BHP dotyczące przydziału odzieży, żywności i napojów profilaktycznych pracownikom urzędu gminy,
 • prowadzenie książek wyjść służbowych i prywatnych, ewidencja godzin do odpracowania i nadpracowanych,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 • prowadzenie i realizacja prac osób skazanych, m. in.: – opracowywanie harmonogramu prac zgodnie ze wskazówkami sądu, – ustalanie zakresu wykonywanych zadań, ilości odpracowywanych godzin, – rozliczenie z wykonania prac, – korespondencja z Sądem Rejonowym w zakresie wykonania przydzielonych zadań,
 • nadzór nad terminowością składania oświadczeń majątkowych pracowników.
 • Ponadto:

a. opracowywanie i aktualizacja regulaminów wewnętrznych,
b. opracowanie i aktualizacja projektu statutu gminy,
c. prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, na Prezydenta, wyborami samorządowymi, referendum,
d. prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą,
e. organizowanie praktyk w Urzędzie Gminy,
f. prowadzenie rejestrów:
– skarg i wniosków,
– kontroli zewnętrznych,
– instytucji kultury,
g. ewidencja zarządzeń Kierownika Urzędu
h. ewidencja zarządzeń Wójta Gminy.

 

 Stanowisko do spraw inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw inwestycji w szczególności należy:

 • współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego,
 • nadzór nad inwestycjami oraz remontami na terenie gminy o wartości robót do 50 tyś. zł netto ( obejmuje również budownictwo komunalne),
 • budowa i konserwacja dróg komunalnych, mostów oraz nadzór nad ich eksploatacją,
 • utrzymanie przystanków PSK,
 • utrzymanie obiektów budowlanych mienia komunalnego,
 • nadzór nad pracownikami gospodarczymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy Zarzecze.

 

Stanowisko do spraw ochrony przeciwpożarowej, sportu, mienia wiejskiego i melioracji

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw ochrony przeciwpożarowej, sportu, mienia wiejskiego i melioracji w szczególności należy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy,
 • zapewnienie prawidłowych warunków przeciwpożarowych w urzędzie gminy,
 • współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi i zarzadzanie Gminnym Związkiem OSP RP,
 • prowadzenie analizy sił i środków systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze gminy,
 • współpraca ze spółką wodną i prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,
 • współpraca w zakresie zagospodarowania gruntów mienia komunalnego użytkowanych rolniczo ,
 • organizacja odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym,
 • organizacja transportu i dowozu uczniów do szkół,
 • promocja gminy,
 • współpraca z organizacjami, klubami i zrzeszeniami sportowymi, planowanie środków na potrzeby rozwoju kultury fizycznej,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy w tym prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym tj.
  1. przekazywanie meldunków o zaistniałych zdarzeniach do Służby Operacyjnej Wojewody Podkarpackiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  2. obsługa merytoryczna i formalna gminnego zespołu reagowania kryzysowego;
  3. przygotowanie propozycji dotyczących przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom i ich skutkom;
  4. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze antyterrorystycznym;
  5. koordynowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem niezbędnych środków do przetrwania i tymczasowego zakwaterowania poszkodowanej ludności;
  6. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowania zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze;
  7. nadzór i współdziałanie w przywracaniu porządku publicznego w strefach dotkniętych klęskami;
  8. gromadzenie danych o skali i skutkach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska dla celów planistycznych;
  9. udział w opracowaniu gminnego planu kryzysowego i jego bieżąca aktualizacja;
  10. opracowywanie i aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
  11. powiadamianie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego zgodnie
   z decyzją jego szefa lub jego zastępcy;
  12. przedstawienie wniosków i propozycji dla gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym danych dotyczących ostrzegania i ewakuacji ludności zamieszkałej w obszarze rozprzestrzeniania się zagrożeń;
  13. współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi w zwalczaniu klęsk żywiołowych
   i zagrożeń;
  14. monitorowanie i alarmowanie ludności, prowadzenie działań ratowniczych przy pomocy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
  15. zbieranie informacji o przebiegu akcji ratunkowej i przekazywanie ich szefowi gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.
 • współpraca z powiatem w zakresie realizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją własnych pojazdów i kierowców pojazdów szkolnych i OSP, rozliczenie czasu pracy kierowców.
 • rozliczenie zużytego paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych.
 • odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania dotyczących wydawania kart drogowych pojazdu służbowego BUS FORD TRANSIT, autobusu szkolnego AUTOSAN oraz miesięcznych kart pożarniczych pojazdów samochodowych i pracy sprzętu silnikowego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zarzecze.

 

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw księgowości budżetowej w szczególności należy:

 • prowadzenie księgowości budżetowej – księgowanie w jednostce Urzędu Gminy,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji materiałów,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych Urzędu Gminy, jednostek OSP i mienia komunalnego,
 • prowadzenie inwentaryzacji składników mienia komunalnego, wycena i rozliczanie,
 • prowadzenie ewidencji arkuszy spisu z natury zgodnie z instrukcją ewidencji druków ścisłego zarachowania, a w szczególności – ponumerowanie, zaewidencjonowanie arkuszy w księdze druków ścisłego zarachowania, wydanie Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej, oraz rozliczenie z wydanych arkuszy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, oraz naliczanie umorzenia,
 • wprowadzanie danych do programu BESTIA,
 • sprawozdawczość budżetowa i
 • współpraca z księgowością Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych,
 • realizacja faktur i rachunków.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego/ Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego/ Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy:

 • rejestracja stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego;
 • przyjmowanie oświadczeń woli o:
  1. wstąpieniu w związek małżeński,
  2. uznaniu ojcostwa,
  3. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  4. nadaniu nazwiska męża dziecku matki,
  5. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  6. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone
   z małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń:
  1. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  2. potwierdzających uznanie ojcostwa;
 • występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru Pesel i zamieszczanie jego w rejestrze;
 • przenoszenie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
 • poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 • przekazywanie aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie terminów ich przechowywania;
 • przyjmowanie zapewnień od osób zamierzających wstąpić w związek małżeński o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • dokonywanie sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny;
 • uzupełnianie aktu stanu cywilnego na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny;
 • wnioskowanie do sądu o unieważnienie aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej;
 • unieważnienie wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu w formie czynności materialno-technicznej;
 • wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
  1. odpisów zupełnych i skróconych,
  2. zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  3. zaświadczeń o stanie cywilnym;
 • przyjmowanie karty urodzenia;
 • rejestracja oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa lub odmowy jego przyjęcia w rejestrze uznań;
 • wydawanie dokumentów urzędowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • przyjmowanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stany cywilnego;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk,
 • sporządzanie sprawozdań z ruchu naturalnego ludności dla potrzeb GUS;
 • wydawanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osobom zamierzającym wstąpić w związek małżeński;
 • wydawanie zaświadczeń o braku ksiąg lub nie figurowaniu aktu;
 • wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach;
 • Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Prezydenta RP medali ,,Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie spotkań Wójta z osobami obchodzącymi pięćdziesięciolecie małżeństwa oraz stulecie urodzin;

 

Stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych  i sekretariatu

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw organizacyjno-administracyjnych i sekretariatu w szczególności należy:

 • zapewnienie sprawnej obsługi i funkcjonowania urzędu oraz prawidłowej obsługi stron,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biurowych,
 • prowadzenie sekretariatu:
  1. obsługa centrali telefonicznej, faksu i ksera,
  2. przyjmowanie, rozdział, wysyłanie korespondencji i przesyłek,
  3. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 • zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości,
 • gromadzenie i ewidencjonowanie aktów prawnych,
 • gospodarowanie drukami i czasopismami,
 • przesyłanie sprawozdań do GUS,
 • obsługa platformy ePUAP,
 • prowadzenie procedury zapytania o cenę na usługi i zakupy oraz sporządzanie umów o wartości nie przekraczającej 30 000 € w ramach swojego stanowiska,
 • zamawianie pieczęci urzędowych i prowadzenie ich ewidencji,
 • dbanie o bieżące uzupełnianie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu gminy i „na krzyżówce”, raz w tygodniu szczegółowe dokonywanie weryfikacji informacji,
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej urzędu gminy,
 • prowadzenie ewidencji zgłoszonych przez organizacje społeczne zawiadomień
  o organizowanych zabawach publicznych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o udzielanie i cofanie zezwoleń na zbiórki publiczne,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zezwolenie na organizowanie zgromadzeń.

 

Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw księgowości podatkowej w szczególności należy:

 • księgowanie i rozliczanie wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości,
 • księgowanie i rozliczanie wpływów z podatku od środków transportowych,
 • zamykanie kont podatkowych w systemie informatycznym,
 • przygotowywanie i wysyłanie upomnień dotyczących zaległości w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu,
 • przygotowywanie i przesyłanie tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego, stała współpraca z Urzędem Skarbowym w tym zakresie,
 • księgowanie i windykacja innych należności (dzierżawa gruntów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego),
 • sprawozdawczość z dochodów ,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,

 

Stanowisko do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informatyki

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informatyki w szczególności należy:

 • prowadzenie oraz koordynacja prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz  studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć oraz opracowanie opinii odnośnie potrzeby opracowania raportu oddziaływania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wdrażanie informatyki do pracy urzędu,
 • przygotowywanie wniosków i propozycji w zakresie zakupu sprzętu komputerowego,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad programem informatyki gminy, w tym zapewnienie serwisów i oprogramowania,
 • opracowanie analiz i raportów o stanie informatyki,
 • prowadzenie i koordynacja spraw związanych z budową szerokopasmowej sieci internetowej na terenie gminy,
 • udzielanie informacji w zakresie sporządzania umów dzierżawnych,
 • wykazywanie gospodarstw do sprzedaży w razie braku możliwości przekazania gospodarstwa na następcę,
 • geodezja i gospodarka gruntami, zatwierdzanie podziałów, rozgraniczenia,
 • nadzór techniczny i merytoryczny nad Gminną Orkiestrą Strażacką,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • opiniowanie i uzgadnianie stref oraz badań geologicznych.

 

Stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych w szczególności należy:

 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego w systemie informatycznym,
 • zbieranie materiałów informacyjnych potrzebnych do ustalenia zobowiązań pieniężnych, stosowanie ulg i umorzeń,
 • naliczanie wymiaru poszczególnych należności w księgach gospodarczych oraz sporządzanie nakazów płatniczych i rejestrów wymiarowych,
 • wykazywanie w sporządzanej sprawozdawczości skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, podatku od środków transportowych
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • naliczanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego podatku leśnego i od środków transportowych,
 • kontrola naliczenia podatku od nieruchomości w terenie,
 • realizacja przepisów ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie udzielenia ulg i umorzeń,
 • sprawozdawczość,
 • wydawanie postanowień potwierdzających okresy pracy w gospodarstwie rolnym,

 

Stanowisko do spraw rozliczeń z użytkownikami sieci wod.-kan.
i gospodarki odpadami

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw gospodarki odpadami w szczególności należy:

 • księgowanie wpłat za wodę i ścieki na odpowiednich urządzeniach księgowych,
 • wystawianie wezwań do zapłaty za zaległości w opłatach za wodę i ścieki,
 • prowadzenie postępowania zmierzającego do ściągnięcia należności od dłużników,
 • prowadzenie ewidencji należności od odbiorców (kontrahentów i osób fizycznych),
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Zarzecze,
 • realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in.:
  1. obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi,
  2. prowadzenie postępowań windykacyjnych,
  3. aktualizacja baz danych właścicieli nieruchomości, objętych systemem gospodarki nieruchomościami.
 • sprawozdawczość,
 • realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych
  w zakresie swojego stanowiska,

 

Stanowisko do spraw zamówień publicznych i programów pomocowych oraz ochrony zabytków

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw zamówień publicznych i programów pomocowych oraz ochrony zabytków w szczególności należy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami kultury, współdziałanie w tym zakresie
  z konserwatorem zabytków,
 • utrzymanie cmentarzy, pomników i mogił powojennych,
 • kontrola oświetlenia ulic i współpraca z dysponentem sieci,
 • prowadzenie procedury zapytania o cenę na usługi i zakupy oraz sporządzanie umów – zleceń na zamierzenia o wartości nie przekraczającej 30 000 € w sprawach inwestycyjnych i zakupu materiałów budowlanych,
 • współpraca w zakresie redagowania strony internetowej i Pisma Samorządowego Gminy Zarzecze – „Kurier Zarzecki”,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje i dopłaty ze środków pozabudżetowych,
 • przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie przetargów zgodnie z ustawą
  o zamówieniach publicznych,
 • sprawy z zakresu promocji gminnych inwestycji,
 • podział terytorialny, zmiany granic administracyjnych,
 • gospodarka gruntami komunalnymi, obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy oraz gospodarka zasobem mieszkaniowym,
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
 • sporządzanie deklaracji w sprawie naliczenia podatkiem od nieruchomości
  i gminnej deklaracji oraz korekt deklaracji podatku od nieruchomości,
 • kwartalne sporządzanie aktualnych wykazów nieruchomości gminnych ,
 • oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi.

 

Stanowisko do spraw obsługi stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz działalności gospodarczej

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w szczególności należy:

 • obsługa biurowa organizacji pozarządowych,
 • obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez wójta,
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach i placówkach handlowych oraz nadzór nad prawidłowością wnoszenia opłat w tym zakresie,
 • spis powszechny,
 • obsługa transakcji bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego odpowiedzialności w tym zakresie,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą terminala płatniczego,
 • przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz przygotowanie decyzji.

 

Stanowisko do spraw rozliczeń podatku VAT i rozliczeń z pracownikami

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw rozliczeń podatku VAT i rozliczeń z pracownikami w szczególności należy:

 • sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych pracowników Urzędu Gminy,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków z pracownikami – podatek dochodowy, rozliczanie składki ZUS i Funduszu Pracy, oraz pożyczek i funduszu świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie dokumentacji do ZUS po ustaniu zatrudnienia,
 • wydawanie zaświadczeń dla pracowników o wysokości wynagrodzenia,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług,
 • wystawianie faktur VAT,
 • sporządzanie deklaracji cząstkowej podatku VAT Urzędu Gminy, oraz zbiorczej deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla Urzędu Gminy oraz przekazywanie zbiorczo z jednostkami budżetowymi.

 

Stanowisko do spraw rozliczeń z użytkownikami budynków mienia komunalnego

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw rozliczeń z użytkownikami budynków mienia komunalnego w szczególności należy:

 • prowadzenie książki korespondencji (wpływów) dowodów księgowych – faktur, rachunków do komórki księgowości,
 • przygotowanie faktur i rachunków do zapłaty – sprawdzenie pod względem formalny
  i rachunkowym,
 • sporządzanie przelewów,
 • naliczanie opłat czynszowych, opłat za media (c.o. energię elektryczną, gaz) dla lokali użytkowych i mieszkalnych mienia komunalnego,
 • księgowanie należności cywilno-prawnych dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • wystawianie faktur VAT, oraz not obciążeniowych,
 • ewidencja wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy,
 • sporządzanie dokumentacji do refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 • prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania – druki czeków bankowych,
 • sprawozdawczość budżetowa i finansowa,
 • zastępstwo za sporządzanie list płac.

 

Stanowisko do spraw budżetu

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw budżetu w szczególności należy:

 • prowadzenie księgowości budżetowej – księgowanie w organie gminy dochodów
  i wydatków Urzędu Gminy,
 • uzgadnianie dochodów i wydatków jednostek budżetowych,
 • uzgadnianie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych dotyczących wywozu odpadów , dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
 • uzgadnianie dochodów otrzymywanych z Urzędów Skarbowych,
 • współpraca z księgowością Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych,
 • sprawozdawczość budżetowa i finansowa,
 • realizacja faktur i rachunków,
 • prowadzenie ewidencji zaciąganych kredytów i pożyczek,
 • współpraca w rozliczaniu podatku VAT.

 

Stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw rolnictwa i ochrony środowiska w szczególności należy:

 • ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
 • przyjmowanie i przekazanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
 • wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku
  z wystąpieniem choroby zaraźliwej,
 • ponoszenie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy
  w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt,
 • przyjmowanie informacji o pojawianiu się chorób, szkodników i chwastów,
 • wzywanie do wykonania określonych czynności lub wykonanie zastępcze,
 • przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy zwalczając choroby, szkodniki i chwasty ponieśli straty gospodarcze,
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
 • podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej
  o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania,
 • przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 • ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji,
 • nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,
 • poświadczenia własnoręczności podpisów dotyczących pracy w gospodarstwach rolnych,
 • prowadzenie rejestru i nadzoru nad działalnością spółek leśnych,
 • występowanie do Wojewody z wnioskiem o wykonanie na koszt Państwa niektórych czynności z zakresu zagospodarowania lasów,
 • możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody, w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
 • prowadzenie administracji w zakresie łowiectwa,
 • współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarem gminy, a w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie,
 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu Gminnego Zespołu Reagowania,
 • realizacja Programu Ochrony Środowiska,
 • nadzór nad prowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • przygotowanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji,
 • szacowanie szkód w uprawach rolnych,
 • naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • nadzór nad zabytkowymi parkami oraz wysadzaniem krzewów i kwiatów na rabatach kwiatowych,
 • współdziałanie z jednostkami obsługi rolnictwa szczebla powiatowego
  i wojewódzkiego,
 • organizacja i nadzór nad przebiegiem wyborów do Izb Rolniczych.

 

Stanowisko do spraw obsługi organów gminy, spraw związanych z obronnością i obroną cywilną

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi organów gminy, spraw związanych z obronnością i obroną cywilną w szczególności należy:

 • W zakresie obsługi organów gminy:
  1. obsługa prawna, kancelaryjno-organizacyjna i techniczna Rady Gminy oraz Komisji Rady:

– organizowanie posiedzeń rady gminy, komisji rady gminy oraz przygotowywanie  materiałów,

– prowadzenie ewidencji uchwał rady gminy,

– ewidencja wniosków i interpelacji radnych,

– przekazywanie uchwał do publikacji w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego,

– prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń  majątkowych składanych przez radnych,

 1. obsługa prawna, kancelaryjna, organizacyjno-techniczna poszczególnych sołectw
  i osiedla mieszkaniowego, w tym:

– przygotowywanie zebrań wiejskich,

– przygotowywanie całości spraw związanych z wyborem sołtysa, rady sołeckiej,

– ewidencja uchwał samorządu wsi,

– organizacja współpracy z sołtysami.

 • W zakresie spraw związanych z obronnością :
 1. udział w organizowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej oraz jej przygotowywanie,
 2. udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 3. obsługa merytoryczna i formalna związana z kwalifikacją wojskową i jej przeprowadzeniem,
 4. rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej,
 5. przygotowywanie projektów corocznych wytycznych wójta do realizacji zadań obronnych;
 6. przygotowywanie projektów porozumień wójta z jednostkami organizacyjnymi dotyczących realizacji zadań obronnych z zakresu administracji samorządowej;
 7. realizacja regulaminu na czas stanu nadzwyczajnego;
 8. szkolenia obronne;
 9. prowadzenie katalogu zadań obronnych realizowanych przez gminę oraz przygotowywanie propozycji związanych z podziałem tych zadań na poszczególnych wykonawców i ich aktualizacja;
 10. realizacja planu zamierzeń obronnych;
 11. organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej oraz jej koordynowanie na szczeblu gminy, prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 12. prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem stałego dyżuru oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 13. prowadzenie spraw dotyczących świadczeń rzeczowych i osobistych;
 14. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 • W zakresie obrony cywilnej:
  1. przygotowywanie projektów corocznych wytycznych wójta do realizacji zadań obrony cywilnej;
  2. planowanie działalności w zakresie realizacji obrony cywilnej;
  3. opracowywanie gminnych planów obrony cywilnej oraz bieżąca ich aktualizacja;
  4. przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju;
  5. przygotowywanie i organizowanie planowanej ewakuacji ludności oraz współudział w prowadzeniu akcji ratunkowych;
  6. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na szczeblu gminy oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;
  7. koordynowanie na szczeblu gminy przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
  8. nadzór nad właściwym gospodarowaniem sprzętem i wyposażeniem obrony cywilnej (prowadzenie ksiąg inwentarzowych magazynu gminnego obrony cywilnej);
  9. realizowanie programów wynikających z polityki województwa i powiatu
   w zakresie obrony cywilnej;
  10. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie obrony cywilnej;
  11. organizacja i nadzór nad formacjami obrony cywilnej, uzgadnianie stanu osobowego oraz nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
  12. aktualizacja bazy służącej obronie cywilnej;
  13. prowadzenie spraw związanych i systemem wczesnego ostrzegania (SWO)
   i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na szczeblu gminy;
  14. opracowywanie i aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
 • Ponadto:
 1. obsługa narad i konferencji organizowanych przez Wójta,
 2. współpraca i obsługa KGW w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych.

 

Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych w szczególności należy:

 • rejestracja zdarzeń meldunkowych w systemie PESEL i rejestrze mieszkańców: zameldowanie na pobyt stały, czasowy, wymeldowanie,  zgłoszenie wyjazdu za granicę, zgłoszenie powrotu obywateli polskich i cudzoziemców,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
 • prowadzenie ewidencji ludności i aktualizacja danych w rejestrze „Źródło”,
 • opracowywanie decyzji administracyjnych rozstrzygających o zameldowaniu, wymeldowaniu, anulowaniu zameldowania lub wymeldowania,
 • występowanie do właściwego ministra o nadanie/zmianę numeru PESEL,
 • usuwanie niezgodności w Rejestrze PESEL i obsługa zleceń,
 • udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców,
 • prowadzenie postępowania w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych,
 • wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców,
 • wydawanie dokumentów urzędowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • sporządzanie wykazów przedpoborowych,
 • sporządzanie wykazów do szkół,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu statystycznego dotyczących ludności zameldowanej na pobyt czasowy,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i weryfikacja pod kątem kompletności dokumentacji i zgodności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych i rejestrze PESEL prowadzonym w systemie informatycznym,
 • rejestracja wniosku o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 • zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o dowód osobisty w miejscu pobytu osoby, w przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą,
 • wydawanie dowodu osobistego uprawnionym do tego osobom, lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 • przyjmowanie zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez uprawnione do tego osoby, oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 • unieważnianie dowodu osobistego w systemie i obsługa zleceń,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie dowodów osobistych,
 • archiwizacja kopert dowodowych stanowiących dokumentację przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,
 • udostępnianie lub odmowa udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych
  w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu, po uiszczeniu opłaty jeżeli ustawa takową opłatę przewiduje,
 • udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się
  w posiadaniu urzędu gminy uprawnionym podmiotom,
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców

 

Archiwista – Koordynator czynności kancelaryjnych

Do zadań Archiwisty – Koordynatora czynności kancelaryjnych w szczególności należy:

 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych stanowisk Urzędu,
 • przechowywanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przyjętej dokumentacji,
 • prowadzenie ewidencji akt,
 • udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych kat. A do Archiwum Państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchwalnej (kat. B) i udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 • przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę lub zniszczenie, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Archiwum Państwowego,
 • postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub ustania określonej działalności,
 • bieżąca współpraca z Archiwum Państwowym,
 • udostępnianie informacji publicznej ze zbiorów archiwalnych,
 • opracowywanie i aktualizowanie instrukcji archiwalnej,
 • sporządzanie i przesyłanie do Archiwum Państwowego sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego.

 

Stanowisko do spraw naliczeń i sprzedaży

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw naliczeń i sprzedaży w szczególności należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i wodno – ściekowej,
 • nadzór nad planami ochrony ujęć wody, urządzeń wodnych oraz przygotowania awaryjnych ujęć wody pitnej dla ludności,
 • opracowanie i przygotowanie projektów umów z odbiorcami na dostawę wody
  i odbiór ścieków,
 • prowadzenie umów odbiorców wody,
 • wystawianie faktur za dostarczoną wodę i pobrane ścieki,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania sprzedaży wody i odbioru ścieków,
 • sporządzanie analiz sprzedaży wody i odbioru ścieków,
 • przyjmowanie reklamacji i obsługa odbiorców w tym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków,
 • przechowywanie dokumentów związanych z poborem wody i dostawą ścieków,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • wydawanie kart drogowych i rozliczanie kierowców z paliwa,
 • prowadzenie magazynu podręcznego:
  1. prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w magazynie,
  2. sporządzanie miesięcznych wykazów rozchodów materiałów wg działów.
 • przestrzeganie warunków BHP i PPOŻ,
 • dbanie o porządek w pomieszczeniach magazynowych.

 

Audytor wewnętrzny

Do zadań Audytora Wewnętrznego w szczególności należy:

 • opracowanie w porozumieniu z Wójtem rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
 • przeprowadzenie zadań zapewniających, zgodnie z planem audytu w Urzędzie Gminy Zarzecze oraz w jednostkach organizacyjnych, w celu przedstawienia niezależnej
  i obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektowności funkcjonowania Urzędu.