CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Długa 2, 37-205 Zarzecze 

NIP: 794-12-65-237
REGON: 650166846

CUW jest czynny:

poniedziałek –  piątek w godz. 7:00 – 15:00

tel./fax. 16 640 15 15

e-mail: cuw.zo@zarzecze.itl.pl

Dyrektor
Sylwia Mazur

e-mail: cuw.zo@zarzecze.itl.pl

Zastępca Dyrektora

Magdalena Płocica

e-mail: kadry.zo@zarzecze.itl.pl

Główny Księgowy

Dorota Lampart

Zastępca Głównego Księgowego

Grażyna Tytuła

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

  1. Celem działania CUW jest świadczenie usług z zakresu wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze.
  2. CUW w ramach swojej działalności ma za zadanie zapewnienie obsługi jednostkom obsługiwanym w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek budżetowych Gminy Zarzecze.
  3. CUW prowadzi obsługę następujących jednostek obsługiwanych:

1)      Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie.

2)      Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce.

3)      Zespół Szkół w Zarzeczu:

a)   Publiczne Przedszkole.

b)   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu.

c)   Szkoła Filialna im. Orła Białego w Pełnatyczach.

d)   Szkoła Filialna im. Stefana Kardynała wyszyńskiego w Rożniatowie.

e)   Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu.

4)      Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach

5)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu.

6)      Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu.

7)      Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu.

8)      Centrum Kultury w Zarzeczu.

9)      Gminna Biblioteka Publiczna im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zarzeczu.

 

Do zadań CUW w szczególności należy:

1)       obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna i finansowo-księgowa jednostek organizacyjnych gminy Zarzecze, a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników jednostek, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,

2)       wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,

3)       koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych jednostek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach oświatowych,

4)       rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek

5)       wykonywanie zadań głównego księgowego dla jednostek organizacyjnych

6)       nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach objętych wspólną obsługą,

7)       archiwizowanie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,

8)       współpraca z Dyrektorami i Kierownikami jednostek w zakresie opracowania projektów zadań rzeczowych, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach,

9)       współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania zadań w zakresie oświaty,

10)   współpraca z Dyrektorami i Kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań merytorycznych,

11)   prowadzenie ewidencji syntetyczno – analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

12)   prowadzenie dokumentacji emerytalno – rentowej pracowników jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej,

13)   rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników jednostek organizacyjnych

14)   koordynowanie procesu dokształcania pracowników jednostek organizacyjnych

15)   obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,

16)   koordynowanie spraw organizacyjnych publicznych placówek oświatowych, w tym w szczególności arkuszy organizacyjnych jednostek,

17)   prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Zarzecze;

18)   prowadzenie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektorów szkół,

19)   prowadzenie dokumentacji związanej z wyborem dyrektora szkoły,

20)   prowadzenie baz danych Systemu Informacji Oświatowej,

21)   przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zewnętrznych.