INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZARZECZE

Deklarowaną miesięczną opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zarzecze:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku nr 73 9106 0008 2002 0000 0794 0047  z dopiskiem „Odpady komunalne”.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona przez właścicieli nieruchomości w nieprzekraczalnych terminach miesięcznych.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminy rodzi wiele wyzwań. Rosnąca masa odpadów komunalnych, błędy w selektywnej zbiórce lub jej brak, kolejne zmiany przepisów dotyczących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi powodują wzrost kosztów ich zagospodarowania. Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na wzrost cen jest tonaż zbieranych odpadów, który jest coraz większy. W 2021 roku na terenie naszej gminy oddano rekordową ilość odpadów bio- ponad 200 ton. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost o ok. 160 ton! Jest to tym bardziej istotne, gdyż od 2020 roku płacimy za każdą tonę odebranych odpadów. Cena za odbiór tony odpadów przez firmę wyłonioną w drodze przetargu jest również corocznie wyższa.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z aktualnym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie naszej gminy częstotliwość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych odbywać się będzie raz w miesiącu, bioodpadów- w okresie od 1 kwietnia do 31 października również raz w miesiącu. Większa ilość odbierana będzie po zakupie u firmy odpowiednich worków. Wprowadzono limit oddawanych odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji ogrodów, w ilości 4 worków o poj. 120 l raz w miesiącu. Wszystkie zmiany mają na celu utrzymanie stawki na tym samym poziomie, czyli 22,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienia są wysyłane tylko w przypadku uchwalenia nowej stawki, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na numer konta bankowego, który widnieje na zawiadomieniach, które były dostarczane w przypadku ostatniej zmianie stawki.

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i w/w stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy mieszkańców którzy w złożonych dotychczas deklaracjach nie zawarli pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, aby podali faktyczne dane. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, jak choćby liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca od dnia nastąpienia zmiany. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. W stosunku do mieszkańca, który mimo obowiązku nie złożył deklaracji bądź złożył ją nierzetelnie, może być wszczęte postępowanie na takich samych zasadach jak w sprawach podatkowych. Prosimy o bardzo poważne potraktowanie tej sprawy. Za nieujawnione w systemie osoby, które produkują śmieci, płacą niestety pozostali mieszkańcy gminy.

W celu zminimalizowania masy oddawanych odpadów podpisane zostało porozumienie z firmą GPR Guma i Plastik Recykling obejmujące edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz ponownego wykorzystania materiałów. W ramach porozumienia organizowano warsztaty dla nauczycieli i dzieci oraz przeprowadzono Akcję segregację- podczas której wyposażono wszystkie szkoły w zestawy pojemników do selektywnej zbiórki. Firma REPLAS wykonała oraz dostarczyła do szkół naszej gminy pojemniki do zbiórki plastikowych nakrętek. Środki pieniężne zebrane z ich sprzedaży są przekazywane bezpośrednio do szkół. Podpisana została również umowa z firmą GPR dotycząca bezpłatnego odbioru opon pochodzących od mieszkańców naszej gminy.

Zgodnie z dyrektywą UE w dziedzinie gospodarki odpadami, państwa członkowskie powinny dążyć do ograniczenia wytwarzania odpadów i do coraz lepszego ich wykorzystywania. Aby osiągnąć ten cel muszą być one segregowane w miejscu ich powstawania, czyli domach, selektywnie zbierane w odpowiednich punktach, a następnie przetworzone i poddane recyklingowi. Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczaniu powstawania odpadów. Produkcja kompostu to prosty sposób na zagospodarowanie odpadów ogrodowych i kuchennych oraz produkcję ekologicznego nawozu. Szacuje się, że w przeciętnym gospodarstwie domowym materiał nadający się do kompostowania stanowi ponad 40% wszystkich odpadów. Idąc na zakupy zabierajmy ze sobą torby wielokrotnego użytku, o ile to możliwe kupujmy środki czystości w opakowaniach o większej pojemności lub w opakowaniach uzupełniających, nie marnujmy żywności, planujmy zakupy, by nie kupować nadmiernych ilości produktów, szczególnie o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych przekaże właścicielom nieruchomości bezpłatnie worki  do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki do zbiórki selektywnej. Worki będą dostarczane na zasadzie „worek za worek”, czyli za każdy 1 oddany worek odpadów określonego rodzaju mieszkaniec otrzyma 1 worek nowy w odpowiednim kolorze.

W przypadku, gdy ilość worków dostarczonych przez Wykonawcę będzie niewystarczająca, właściciel nieruchomości może odebrać dodatkowe worki (bez dodatkowych kosztów) u sołtysa oraz w Urzędzie Gminy Zarzecze (pokój 16 – wejście od strony drogi)


POZIOMY RECYKLINGU W GMINIE ZARZECZE

Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowa. Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w następujących aktach wykonawczych do ww. ustawy:

 • rozporządzenie ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy:

Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 75 50 50 50 50 45 40 40 35
 • rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 12 14 16 18 20 30 40 50

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 36 38 40 42 45 50 60 70

 

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY GMINY

Sprawozdanie za rok 2017 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2016 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2015 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2014 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2013 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2012 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 


Z początkiem roku 2012 weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza nowe obowiązki dla gmin. Zmiana przepisów oznacza, że od 1 lipca 2013 roku, mieszkańcy nie będą podpisywać indywidualnie umów na wywóz odpadów. To zadanie przejmie gmina, która w myśl ustawy będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów. Myślą przewodnią wprowadzonych zmian jest poprawienie estetyki naszego otoczenia tj. mniej śmieci trafi do lasu, przydrożnych rowów i na dzikie wysypiska. Liczymy, że więcej śmieci będzie poddawane segregacji. Aby usprawnić wdrożenie nowej ustawy Rada Gminy w Zarzeczu podjęła szereg uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwały te dotyczą wprowadzenia nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminach, wprowadzenia wzoru deklaracji dotyczącej opłaty za odbiór odpadów komunalnych, stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych i jej wysokości, tryby i częstotliwości uiszczania opłaty, oraz szczegółowego sposoby wywozu odpadów. Odpady będą odbierane przez firmę wybrana przez Gminę w drodze przetargu. Nowy system obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości, w tym te na których prowadzona jest działalność gospodarcza, będą objęte wywozem  odpadów na dotychczasowych zasadach, tzn. na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości położonych na terenie Gminy Zarzecze.

CO „REWOLUCJA ŚMIECIOWA” OZNACZA DLA MIESZKAŃCA GMINY ZARZECZE?

 1.  będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci – teraz zrobi to za niego gmina;
 2.  znikną zmartwienia, co zrobić ze starą pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – firma która wygrała przetarg odbierze od mieszkańców tego typu odpady według ustalonego harmonogramu;
 3.  nie trzeba będzie szukać najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci – mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką, a w zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróżni śmietniki mieszkańców, a ich zawartość wywiezie;
 4.  każdy, kto zadeklaruje się segregować śmieci będzie robił to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.

NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, co najmniej jeden pojemnik 120 l na każde gospodarstwo. Odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności 60 l – 120 l na każdy rodzaj odpadów, które dostarczy przedsiębiorca mający zawartą umowę z gminą.

SEGREGACJA – SELEKTYWANA ZBIÓRKA ODPADÓW

Ustawa wprowadzająca zmiany w zakresie odbioru śmieci, nakłada również na nas wszystkich obowiązek ich segregacji. Segregacja odpadów to podział odpadów według materiału z jakiego zostały zrobione. Na terenie gminy do segregacji odpadów obowiązywać będą odpowiednio oznaczone worki:

– worek zielony – na szkło;

– worek niebieski – na makulaturę;

– worek żółty – na tworzywa sztuczne, na metale, odpady wielomateriałowe;

– worek brązowy – na odpady zielone i ulegające biodegradacji;

– worek/pojemnik  czarny – pozostałe odpady (wszystkie które nie dadzą się wysegregować)

Dokładny sposób segregacji odpadów znajduje się w załączniku

 

 

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, iż od 1 września  2020 r. zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy. Zmiany są następstwem wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 • obowiązek segregacji odpadów na każdej nieruchomości;
 • możliwość skorzystania ze zwolnienia  w opłacie w przypadku kompostowania bioodpadów na nieruchomości ( prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 16 (wejście od strony drogi) w celu złożenia nowej deklaracji;
 • do worka brązowego z przeznaczeniem na BIOODPADY wrzucamy
  łącznie
  odpady z pielęgnacji terenu (trawa, liście) i odpady kuchenne;
 • Zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz bioodpadów- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co dwa tygodnie,   w pozostałym okresie raz w miesiącu.

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na poprawną segregację odpadów.
W związku ze zmianą przepisów wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na każdej nieruchomości. Przypadki niewłaściwej segregacji odpadów będą zgłaszane przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi Gminy, co będzie skutkowało wydaniem z urzędu decyzji zawierającej stawkę opłaty podwyższonej, wynoszącą 44 zł/m-c od osoby.

 

ZWOLNIENIE W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z części opłaty mogą zwolnić się osoby, które:

 • posiadają przydomowy kompostownik i będę kompostować w nim bioodpady, wytworzone na nieruchomości – zarówno te pochodzące z pielęgnacji terenu (np. trawa, liście, drobne gałązki) jak i odpady kuchenne (np. obierki warzyw/owoców).

ZWOLNIENIE przysługuje w taki sposób, że opłata zostaje pomniejsza o 1 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość kompostującą bioodpady.

Złożenie NOWEJ DEKLARACJI jest wymagane w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia w opłacie oraz w celu zmiany sposobu gospodarowania odpadami na selektywny.

URZĄD GMINY PRZYPOMINA, ŻE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI Z OŚWIADCZENIEM O DOMOWNIKACH UCZĄCYCH SIĘ I MIESZKAJĄCYCH  POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI JEŻELI NASTĄPIŁ POWRÓT TYCH OSÓB I PODANIE FAKTYCZNEJ ILOŚCI DOMOWNIKÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ .

W dniu 6 sierpnia 2020 r. Rada Gminy Zarzecze podjęła uchwałę o nowych stawkach za wywóz odpadów komunalnych z mocą obowiązywania od 1 października 2020 r., która wynosić będzie od nowego roku 22 zł od osoby.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina natomiast jest zobowiązana do zorganizowania odbierania w/w odpadów.

Zgodnie zatem z przywołaną ustawą, koszty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli w/w nieruchomości obciążają właścicieli tych nieruchomości, gmina natomiast organizuje odbiór tychże odpadów, podpisując poprzedzoną publicznym przetargiem, umowę z wykonawcą.

Na koszt odbioru odpadów, jaki musi ponieść właściciel nieruchomości bezpośrednio rzutują rzeczywiste koszty odbioru, składowania oraz zagospodarowania odpadów, które niestety cały czas rosną.

Jedną z  przyczyn wzrostu cen za odbiór śmieci to podniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska. Do końca 2017 roku, opłata za składowanie odpadów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu wynosiła 24,15 zł za tonę. Niestety w następnych latach opłata ta ciągle wzrastała:

w 2018 r. wynosiła 140,00 zł za tonę,

w 2019 jest to 170,00zł za tonę,

a w 2020 roku będzie 270,00 zł za tonę odpadów. Inne ważne czynniki mające wpływ na ceny gospodarowania odpadami to:

 • wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych ,
 • wzrost cen prądu dla przedsiębiorców,
 • wzrost kosztów pracowniczych, w tym wynagrodzeń,
 • wzrost masy oddawanych odpadów,
 • dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów),
 • znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych,
 • brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych.

Jak bowiem wyżej wskazano, przywołana ustawa nie pozwala na płacenie części opłat przez Gminę. System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się zatem samofinansować, a to oznacza, że wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów oraz funkcjonowaniem całego systemu gospodarowania odpadami, muszą być pokryte wyłącznie z opłat od mieszkańców. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zobowiązania jest zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywanie się odpadów komunalnych. Gmina nie może dopłacać do systemu chociażby po przez przesunięcie środków z innych zadań. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być też wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców. Każdy z mieszkańców indywidualnie otrzyma informację o wysokości opłaty za IV kwartał na podstawie dotychczasowej deklaracji jaką złożył w urzędzie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 16 640 15 70 lub w pokoju nr 16 (wejście od strony drogi).

Obowiązki właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie złożenia deklaracji zostały określone w art. 6m ust. 1, z którego wynika, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację     o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Ponadto z treści art. 6m ust. 2 tej ustawy wynika,  że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się  za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 


 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY.doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZARZECZE

UCHWAŁA NR XIII/81/2019 RADY GMINY ZARZECZE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Wniosek_na_dofinansowanie_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest.doc

Podmioty prowadzące odzysk odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018