miejsce załatwienia sprawy – Urząd Gminy Zarzecze
– Ewidencja  Ludności,  tel.: (16) 640-15-29,  e-mail: ug.zarzecze@post.pl
– godz. przyjęć: od 7.00 do 15.00 – od poniedziałku do piątku
wymagane dokumenty
  • podanie o wymeldowanie zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania oraz wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy, adresu do korespondencji osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji; kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości, (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki), oryginał do wglądu;
  • wskazanie adresów pozostałych współwłaścicieli lokalu/ nieruchomości;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencje wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję), oryginały do wglądu.
opłaty Opłata w wysokości 10 zł płatna w kasie Urzędu Gminy Zarzecze
lub na rachunek organu podatkowego  BS Przeworsk o/Zarzecze

Nr 27 9106 0008 2002 0000 0794 0002

czas załatwienia sprawy Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
sposób załatwienia sprawy Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, kierowaniu zapytań do Centralnego Biura Adresowego, Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych, Komisariatów Policji, Biura Paszportowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin lokalu, kontroli meldunkowych. Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie opuściła miejsce zameldowania. Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.
tryb odwoławczy Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Zarzecze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
inne informacje Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna bądź prawna mająca w tym interes prawny lub obowiązek.
podstawa prawna Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635ze zm).