miejsce załatwienia sprawy – Urząd Gminy Zarzecze
– Ewidencja  Ludności 
– tel.: (16) 640-15-29,  e-mail: ug.zarzecze@post.pl
– godz. przyjęć: od 7.00 do 15.00 – od poniedziałku do piątku
wymagane dokumenty
  • podanie z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może obowiązku zameldowania dokonać w trybie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ze wskazaniem właściciela lokalu/ nieruchomości;
  • wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”;
  • kserokopia tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu, decyzja
    o przydziale lokalu, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki, decyzja o nadaniu numeru domu), w którym zameldowanie ma nastąpić – jeżeli wnioskodawca takim dokumentem dysponuje, oryginał do wglądu.
opłaty Opłata w wysokości 10 zł
czas załatwienia sprawy Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
sposób załatwienia sprawy Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, które ma potwierdzić fakt zamieszkiwania w danym lokalu. Jeżeli fakt pobytu budzi wątpliwości, to podejmowane są dodatkowe czynności (np. przesłuchanie stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustalenia organów Policji, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej). Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu
w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.
tryb odwoławczy od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Zarzecze  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
inne informacje Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku:

  • tytułu prawnego do danego lokalu,
  • braku „zgody” właściciela lub zarządcy lokalu na zameldowanie.
podstawa prawn Art. 10 ust. 1, art. 9 ust. 2a i 2b w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27  grudnia 2010 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności ewidencji wydanych i unieważnionych  dowodów osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 257, poz. 1743).
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.  Nr 225 poz. 1635ze zm.).