Wieś Zarzecze położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Jako stała osada została założona p

rawdopodobnie we wczesnym średniowieczu. W połowie XIV wieku weszła na trwałe, wraz z całym regionem przemyskim, w skład państwa polskiego. Struktura przestrzenna Zarzecza jest typowa dla osad zakładanych na karczowiskach leśnych. Oś osadniczą stanowiła rzeka, wzdłuż której stawiano zabudowania oddzielone od siebie drogami i opłotkami.Charakter lokalizowania się wsi jest zawarty w samej na­zwie Zarzecze, traktującej ten etap dosłownie. Do końca wieku XV wieś była własnością drobnej szlachty, której losy splatały się z możnym rodem Tarnowskich związanych z Jarosławiem. I tak spoczywała w rękach Cieszackich-Ramszów, Mzurowskich, Siennowskich i Krzeczowskich. Około roku 1489 wieś składała się z pól dworskich oraz z dużego gospodarstwa sołeckiego, two­rząc tym samym folwark. W roku 1430, właściciel Cieszacina, Kisielowa i Rożniatowa ufundo­wał kościół rzymskokatolicki w Zarzeczu, dając tym samym początek parafii zarzeckiej.

Pod koniec XV Wieku wieś posiadała zabudowania mieszkalne, gospodarcze, karczmę położoną przy skrzyżowaniu gościńców oraz najważ­niejsze instytucje samorządowe i sądowe (ława wiejska). Przy­kładowo, w II połowie XV wieku, pod uprawą było około 400 ha ziemi. Epoka nowożytna odcisnęła swoje piętno na mieszkańcach wsi, obarczonych darmową pracą na rzecz swojego pana (pańsz­czyzna), z czym wiązało się ograniczenie praw osobistych i majątkowych, załamanie się samodzielnych gospodarstw kmiecych. Wszelkie niedogodności losowe doprowadziły do ob­niżenia wydajności produkcyjnej chłopów, czego efektem było pozostawienie sporej powierzchni pól uprawnych odłogiem.

Pomiędzy wiekiem XVI a XVIII Zarzecze przechodzi z rąk do rąk, stając się dobrem wielowioskowej szlachty, posiadającej liczne kompleksy ziemskie w Polsce i w Rusi Czerwonej. Pod koniec XVIII wieku Zarzecze trafia w ręce rodu Dzieduszyckich, z którymi jego losy będą nieodzownie splecione po dzień dzisiejszy.

Wieś Zarzecze jest siedzibą gminy. Ma powierzchnię 609 ha. Oddalona jest o 9 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi wynosi 1550 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

Zabudowa Zarzecza jest bardzo zwarta – charakterystyczna dla wsi Galicyjskiej. Zarzecze posiada wyodrębnione centrum wsi, gdzie znajdują się: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zespół Szkół Rolniczych z internatem, kościół parafialny, cmentarz komunalny, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, remiza OSP, zespół pałacowo-parkowy będący siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, osiedle mieszkaniowe, lokalny zakład przemysłowy GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. oraz liczne zakłady usługowe i sklepy. Przy Szkole Podstawowej powstała pełnowymiarowa Hala Sportowa, obiekt za który Gmina Zarzecze otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wyróżnienie w konkursie Inwestor Roku 2004 za najlepiej zaprojektowany obiekt sportowy

W Zarzeczu ma swoją siedzibę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zarzecze, Ludowy Klub Sportowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna Strażacka Orkiestra Dęta, Koło Gospodyń Wiejskich i Kabaret Strażacki.

Na terenie zespołu pałacowo-parkowego odbywają się liczne imprezy plenerowe, występy i koncerty.

W latach 1992-2000 przeprowadzono szereg prac, mających na celu poprawę standardu życia mieszkańców i wizerunku wsi. W latach 1992-1993 wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną, w 1996 roku cała wieś została podłączona do linii telefonicznej, w latach 1996-2000 rozbudowany został budynek Szkoły Podstawowej a w roku 2004 została zakończona budowa pełnowymiarowej Hali Sportowej.
W 2006r. w ramach „Odnowy Wsi” wykonano nowe chodniki, miejsca parkingowe, klomby oraz ustawionio ławki w centrum wsi Zarzecze.

Wioskę reprezentują w Radzie Gminy Jacek Kucza, Józef Skałuba, Katarzyna Balawender.

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Wojciech Wlazełek – Sołtys

Skład Rady Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu:

  1. Stanisław Gierczak – Przewodniczący Osiedla

Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Zarzeczu

Zespół Parkowo-Pałacowy w Zarzeczu