Zarzecze, dnia 13.08.2019 r.

ZP.271.15.2019.PP

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.)

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na:

„Dostawa betonu towarowego na potrzeby Gminy Zarzecze”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Zadanie obejmuje dostawę betonu towarowego klasy C25/30, W8 (beton wodoszczelny), klasa ekspozycji XC3 w ilości 70 m3, w celu budowy drogi dojazdowej gminnej w miejscowości Maćkówka.
 3. Dostawa mieszanki betonowej w betonomieszarkach o pojem. 10 m3, ilości max 20 m3/dobę.
 4. Zgłoszenie zapotrzebowania na dostawę betonu nastąpi telefonicznie lub pisemnie, co najmniej dwa dni wcześniej przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zarzecze.

Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2019 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze.
 3. Termin złożenia oferty: do 20 sierpnia 2019 r. 9:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie: Dostawa betonu – Gmina Zarzecze (nie otwierać przed 20.08.2019 godz. 9:15).
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 20.08.2019 r., godz. 9:15
 5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332.

 

Załączniki do zapytania cenowego:

 1. Oferta-beton-2019