Aktualności


XLI SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 4 sierpnia 2022r. (tj. czwartek) na godz. 1200 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XLI SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/285/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości nr 726 w Pełnatyczach,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2022 roku,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zarzecze
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu,
 15. Dyskusja, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: