Aktualności


LIV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 27 października 2023r. (tj. piątek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

LIV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiący własność Skarbu Państwa i pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Kańczuga w granicach administracyjnych Gminy Zarzecze,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy Zarzecze,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu na Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu,
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023,
 14. Dyskusja, wolne wnioski,
 15. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Udostępnij: